• #

  • #

  • #

Các văn bản của TP. HCM

1. Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung (Văn bản đính kèm) 

(Cập nhật bài viết sau)

Tin tức liên quan