13:11 - 07/11/2017

Công ty khởi nghiệp và bài toán kiểm soát chi phí

Với công ty khởi nghiệp, việc xây dựng kế hoạch doanh thu không khó khăn bằng việc xác định cơ cấu, định mức, tiêu chuẩn các hạng mục chi phí tương ứng sao cho phù hợp để đảm bảo có lợi nhuận. Có thể phân các hạng mục của chi phí hoạt động thành 2 nhóm chính: chi phí cố định (định phí) và chi phí biến đổi (biến phí).

Định phí bao gồm các hạng mục chi phí không thay đổi theo doanh thu (thường cố định hằng tháng, hằng quý, hằng năm, bất kể có hay không có doanh thu): chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng thay thế; chi phí quản lý, bán hàng; trả lãi vay đầu tư, khấu hao tài sản cố định.

Biến phí bao gồm các hạng mục thay đổi theo doanh thu, chiếm một tỷ lệ nhất định trong doanh thu: nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công trực tiếp phục vụ sản xuất. Việc phân bổ các hạng mục chi phí vào biến phí hay định phí thường chỉ mang tính tương đối vì có nhiều hạng mục rất khó xác định là định phí hay biến phí.

Doanh nghiệp muốn xây dựng được kế hoạch tài chính khả thi cần xác định định mức, tiêu chuẩn của định phí và tỷ lệ biến phí trong doanh thu sao cho hợp lý. Trên cơ sở đó sẽ giúp tính được doanh thu hòa vốn theo thời gian (hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, hằng năm) bằng cách lấy định phí chia cho hiệu số giữa 1 trừ cho tỷ lệ biến phí trên doanh thu (doanh thu hòa vốn = định phí / (1 - tỷ lệ biến phí/doanh thu).

Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web