• #

  • #

  • #

Quy đinh chung

Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
Quy định về đại diện pháp luật
Quy định về đại diện pháp luật
Quy định chung về vốn điều lệ
Quy định chung về vốn điều lệ
Quy định về thành viên góp vốn
Quy định về thành viên góp vốn
Quy định chung về việc góp vốn
Quy định chung về việc góp vốn
Quy định về việc đặt trụ sở công ty
Quy định về việc đặt trụ sở công ty