• #

  • #

  • #

Thông tư 219 - số 209/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản đính kèm:  Thông tư 219 - số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

Tin tức liên quan