Nguyễn Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyễn Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty,dich vu thanh lap cong ty,thanh lap cong ty tai go vap

Nguyễn Danh Thao Nguyễn Danh Thao Author:sales@nguyendanh.vnby sales@nguyendanh.vnAbout:sales@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty

  dich vu thanh lap cong ty

  thanh lap cong ty tai go vap

  Tin tức - Sự kiện

  Chi cục Thành phố Hải Dương - Đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử

  Công văn số 1338 /CCT- TTHT ngày 26 tháng 05 năm 2017 của Chi cục thuế Thành phố Hải Dương tuyên truyền về việc thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử qua mạng được xác thực bởi chữ ký số.

   

   CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CHI CỤC THUẾ TP HẢI DƯƠNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Số: 1338 /CCT- TTHT                                                       TP Hải Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2017
      V/v: Thực hiện nộp thuế bằng
                 hình thức điện tử     

         Kính gửi: Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Dương

        Căn cứ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị Quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về “ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016, định hướng đến năm 2020”; Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1134/QĐ-BTC ngày 23/5/2016 và Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 8/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 19-2016/NQ-CP;

        Thực hiện công văn số 3304/TCT-CNTT ngày 22/7/2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử đáp ứng yêu cầu nội dung Nghị Quyết số 19/2016/NQ-CP; Công văn số 2076/UBND-VP ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

        Thực hiện công văn số 2320/CT-KKT ngày 18/5/2017 của Cục thuế Tỉnh Hải Dương về việc tăng cường đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử.

        Qua kiểm tra, rà soát và đối chiếu chứng từ nộp thuế hàng tháng trên hệ thống quản lý thu nộp của ngành thuế, Chi cục Thuế TP Hải Dương nhận thấy doanh nghiệp chưa thực hiện việc nộp thuế bằng hình thức điện tử theo quy định.

        Chi cục Thuế TP Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp bắt đầu từ kỳ khai thuế tháng 5/2017, nếu có phát sinh số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước thì bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế bằng các hình thức điện tử, không thực hiện nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy của ngân hàng. Đề nghị doanh nghiệp hết sức lưu ý, việc nộp thuế bằng hình thức điện tử là một trong những tiêu thức đánh giá mức độ tuân thủ và chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

        Nếu có vướng mắc cần hướng dẫn, hỗ trợ về thao tác nộp thuế điện tử, đề nghị doanh nghiệp liên hệ:
  Đội Kê khai -Tổng hợp: 0220.3855513; Bộ phận Tin học: 0220.3851867

        Chi cục Thuế TP Hải Dương thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

   

    Nơi nhận:                                                             KT.CHI CỤC TRƯỞNG
    - Như kính gửi;                                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
    - Cục Thuế tỉnh (Thay b/c);
    - Đài phát thanh TPHD;
    - Đội KT1,2,3;
    - Lãnh đạo Chi cục;
    - Lưu VT, TTHT.                                                                                                ( Đã ký)
                                                                                                Nguyễn Đặng Tuấn      

  Tin bài khác